Over de stichting

Het doel van de stichting is het ter beschikking stellen van woonruimte aan ouderen, met een christelijke achtergrond, die door hun specifieke situatie door het bestuur daarvoor worden geacht in aanmerking te komen.

De doelstelling van de stichting dient te worden bezien vanuit het gedachtengoed van de oprichtsters van de stichting, de heer Jan Hendrik Grootenboom van Os en mevrouw Cornelia Aletta Petronella Grootenboom van Os – Drost, te weten het verstrekken van woonruimte aan on- en minvermogende lidmaten van de Nederduitsche Hervormde Kerk te Rotterdam.

De doelgroep is dus ouderen (60+) met een beperkt inkomen en vermogen. Echter ook andere sociale factoren kunnen een rol spelen bij toewijzing van een woning. Alhoewel van oorsprong het huis bedoeld was voor lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk wordt hiervan in de praktijk wel afgeweken.

De bewoners maken deel uit van een woongemeenschap en van hen wordt verwacht dat ze sociaal ingesteld zijn in de omgang met de andere bewoners en dat men zich zal houden aan de geldende huisregels.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41126416. Door de belastingdienst is de stichting de ANBI status verleend (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is deelnemer van het Landelijk Hofjesberaad (zie: www.hofjesberaad.nl).